Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...

Předmět: setkání u Weberů ve stáji - nabídka témat - od Libora Votočka :-}
Milá paní Dituško,

srdečně Vás zdravím a posílám Vám slíbenou nabídku možných témat, která bychom mohli ve středu 26. srpna společně s Vašimi přátely probrat. Nejprve mi dovolte pár úvodních slov :-}

Mým cílem je vést každého člověka k co nejhlubšímu zamyšlení nad původem, hodnotou, smyslem a budoucností všeho, co tu máme, co tu děláme, co umíme, co můžeme, co chceme … a na co naprosto nestačíme. Nebojím se kontroverze - tu jsme ostatně zažili na posledním setkání u Vás také - nebojím se toho, že někdo bude kategoricky nesouhlasit, protože mu vyhovuje život v ignoranci a kompromisech - nebojím se toho, že mě někdo bude vnímat zle kvůli mé nekompromisnosti. Věřím, že setkání u Vás teď bude opět k povzbuzení, vzdělání a napomenutí všech přítomných … a že se rozejdeme v lásce, vděčnosti a s odhodláním hluboce zrevidovat všechny oblasti našeho života … všechny naše postoje a plány … abychom žili správně, abychom žili tak, jak si náš Stvořitel přeje a jak nám zřetelně a jedinečně vyjádřil ve Svém Synu Ježíši Kristu.

Riskuji ve svém vyjadřování, že na Vás budu působit nábožensky, dogmaticky - ale toho se opravdu bát nemusíte. Vše říkám s maximálním citem a pochopením množství a kvality znalostí, které mí posluchači mají … a jak momentálně vnímají můj projev. Nejsem politicky korektní řečník, nejsem člověk, který by se bál říct pravdu, když se zrovna někomu z přítomných nelíbí nebo ji nechce vyslechnout … přesto ale nikdy nikomu pravdu nevnucuji … ani se nehádám, ale nedám se :-} … Vím jistě, že myšlenky, které budu u Vás říkat, Vaši přátelé nikde jinde neuslyší ani neuvidí … už takto jezdím přednášet více než 7 roků po celé ČR a SR a přednáším lidem od 3. let věku až po důchodce v domovech důchodců … a všude mi říkají, že jim nikdo nikdy takto nepřednášel … a že takové myšlenky a souvislosti za celý svůj život jinde neslyšeli na jednom místě od jednoho člověka …

Na druhou stranu ale žijeme v éře prázdnoty - v éře narcistického individualismu, kdy si lidé - zvláště mladé generace - chtějí svůj život tzv. nakombinovat jako unikátní směs systémem světa nabízených možností a aktivit … s prakticky 100% orientací na sebe, na sebe-realizaci, na samo-libou nezávislost a sebe-určení … v prostředí “komunikace, přátelství, lásky, tolerance” ... jak destruktivní tato životní filozofie je … to by vydalo na tlustou knihu … a žasla byste, jak moc nás všechny dnešní individualistická a zároveň globalizační éra poznamenává … negativně! - Kdo je sám znepokojen až zděšen, nebude mít vůbec žádný problém slyšet má slova … pokud je ale někdo v tomto systému světa spokojen a žije si v přesvědčení, že svět se vyvíjí k lepšímu … a že bude dobře … ten moji řeč nebude schopen snést! To říkám dopředu :-}

Nedávno jsem Vám psal sms, že již rok jezdím po celé ČR a SR s putovní vědecko-historickou výstavou Genesis. O co se jedná? Jedná se o výstavu, která má lidem představit největší vědecké, historické, filozofické a teologické poznatky a souvislosti týkající se původu a historie {až do konce trvání tohoto padlého světa} vesmíru, života a člověka. Zabývám se na ní otázkou, co je přirozeně možné - jinými slovy, co se může stát přirozenou cestou - v přírodě, v člověku, v lidské společnosti … a co se přirozenou cestou NIKDY nestane … a co je tedy možné pouze cestou NAD-přirozenou. Je to můj životní sen - zčásti splněný - mít takovouto výstavu - ideálně kdybych mohl mít velké muzeum, kde bych mohl mít všechny exponáty a informační panely a diagramy, mega-mapy, makety … kde by bylo i super-kino, přednáškový sál atd. - vše využíváno VÝHRADNĚ pro představování řešení těch nejdůležitějších otázek lidské existence … a vztahu Boha k člověku! TRudolf Weber ato výstava je teprve na začátku - je to dá se říci celé můj výtvor - myšleno mnou sebrané, ztvárněné, sestavené - a plánuji výstavu postupně výrazně rozšiřovat. O tom Vám když tak něco řeknu, pokud byste měla zájem.

Proč se výstava jmenuje Genesis? Protože se tak jmenuje 1. kniha Mojžíšova - 1. kniha Bible - ve které jsou popsány všechny hlavní události od stvoření světa, přírody a člověka, přes pád člověka do hříchu a porušenosti - náhlý příchod zla a smrti na svět, vyhnání z ráje, první bratro-vražda Abela Kainem, rodokmen Adamových potomků, předpotopní svět, Noe kazatel spravedlnosti a jeho Archa, ohlášení celosvětové potopy 1656 let po stvoření světa, opadnutí vod, vznik kontinentů, hor, pouští, trvale zamrzlých oblastí, velká diverzifikace rostlin a zvířat … a posléze i lidí - vzniká gigantické množství variantů v rámci druhů a u člověka lidských ras … zmatení jazyků při stavbě babylónské věže … vznik národů, ras a kultur …. velké migrace lidí po kontinentech … rozvoj zemědělství, řemesel, kultury a vědy … a neustálé sjednocovací tendence lidstva, které se touží sjednotit, žel VŽDY se sjednocují na špatných základech … a to se tluče s Boží vůlí, kdy Bůh chce všechny lidi také sjednotit do jedné rodiny … a usmířit mezi sebou i lidstvo se sebou {s Bohem} … ale ten Základ, na kterém Bůh chce sjednotit lidstvo a odstranit hřích a všechno zlo - ten Základ je NAD-přirozený - je jím osoba Pána Ježíše Krista - osoba velekněze Krista Spasitele - On jako Osoba může a je jediným základem všeho, co Bůh koná … jenže lidé Krista jako svůj základ nemají a ani mít nechtějí … a tak se snaží sjednocovat na všech možných nesmyslech … a aby se jim to jó povedlo, tak udělají kompromis snad už úplně se vším … ztolerují kompletně jakoukoliv morální zvrácenost … jen když to poslouží touze se sjednotit … a žít v “míru” … toto všechno začalo už v době, která je popsána v knize Genesis - na počátku světa … před zhruba 6 tisíci lety … a to vše se neustále opakuje … a graduje … a v poslední době jsme svědky jedné z nejhorších etap lidských dějin … o tom všem píše jak kniha Genesis tak i ostatní biblické knihy -zvláště kniha Zjevení Janovo - která popisuje závěr dějin tohoto padlého světa …

Tak to je jedno téma, o kterém bych mohl mluvit a přivést k vám i ty rollu-py - mapy - knížky … k nahlédnutí …

Další témata jsou:
1. Mezilidské vztahy v éře prázdnoty
2. Muž a žena, manželství, rodina a výchova dětí v éře prázdnoty
3. Zdravá sexualita - zdravý charakter - jak má fungovat mužská a ženská sexualita
4. Zdravý životní styl pod drobnohledem